Lansdowne on the Potomac Homeowners Association, Inc Portfolio